گروه محصولات

بالابر پشت کامیونی Dautel آلمانخلاصه:

بالابرهای پشت کامیونی تسهیل در تخلیه و بارگیری

قیمت برای شما 0 تومان

 • ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺎري(ﮐﺎﻣﯿﻮن،ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖ و ﺗﺮﯾﻠﺮ)
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﮔﯿﺮي 3000-500 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﺪن و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ Platform
 • داراي دو ﻣﺪار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ
 • اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو ﺻﻮرت Sliding و Folding
 • ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
 • ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﮑﻮ
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪال از روي ﺳﮑﻮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
 • ﺟﺎﯾﺠﺎﯾﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎر((Load and Unload ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
 • ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﺑﺮ روي ﺧﻮدرو
 • اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ
 • داراي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺪرن LED ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ IP69
 • ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ درج ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ Brand
دانلود کاتولوگ

خواهشمند است جهت آشنایی با عملکرد این محصول فیلم زیر را مشاهده نمائید.


www.aparat.com/v/rgY2O
ارسال نظر

5/5 0 0 0

پیشنهاد ویژه

  

آدرس : خیابان دماوند - بعد از سه راه تهرانپارس - روبه روی تعمیرگاه سایپا - پلاک 133
تلفن : 02177788188
Email: info@abmarket.net
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید